Pätnásť rokov ŽP Výskumno-vývojového centra

Pätnásť rokov ŽP Výskumno-vývojového centra

ŽP Výskumno-vývojové centrum si v tomto roku pripomenulo 15 rokov od svojho založenia. Za obdobie svojej činnosti bolo v podnikových novinách Podbrezovan publikovaných každoročne niekoľko článkov a rozhovorov, ktoré poodhaľovali výskumno-vývojové aktivity našej spoločnosti, vrátane skúseností s budovaním spoločných laboratórií so slovenskými univerzitnými pracoviskami, informáciami o našich účastiach na domácich i zahraničných konferenciách a aj zapájaním sa do riešenia domácich či európskych výskumných projektov.

Spoločnosť bola založená v roku 2008 so zámerom profesionalizácie výskumno-vývojovej činnosti v Železiarňach Podbrezová aj celej skupiny ŽP Group v oblasti fyzikálnej metalurgie ocele, výroby oceľových rúr, materiálového inžinierstva, modelovania a simulácie technologických procesov i environmentálnych aspektov hutníckej výroby. Postupné budovanie spoločnosti z hľadiska personálneho zabezpečenia, tematického záberu riešených projektov a úloh a aj kooperačných vzťahov s externými pracoviskami bolo do veľkej miery popísané v publikovanom rozhovore so zakladateľom a prvým riaditeľom, profesorom Ľudovítom Parilákom, pri príležitosti desiateho výročia založenia spoločnosti v roku 2018. V tomto článku sa prednostne zameriame na súhrn aktivít a dosiahnutých výsledkov v období rokov 2019 až 2023.

Ťažiskovými témami výskumu a vývoja v spomínanom období boli environmentálne otázky výroby ocele a spracovania odpadov, životnosti keramických materiálov a s tým spojená produktivita výrobných agregátov elektrickej oblúkovej pece (EOP) a zariadenia plynulého odlievania (ZPO), skúšok valcovaných rúr určených na transport vodíka a digitálnej podpory výroby ocele a presných ťahaných rúr.

Vodíkové aplikácie

Pre oblasť vývoja rúr pre transport vodíka sme úspešne spolupracovali s talianskou spoločnosťou RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali, ktorá vo svojom laboratóriu realizovala skúšky vodíkovej krehkosti (HIC) rúr z akostí X42 a X52. Výsledky skúšok dopadli nad očakávania a preukázali, že akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová je schopná vyrábať bezšvíkové oceľové rúry pre distribúciu vodíka. Príslušné technické normy pre kategóriu „Vodíkové potrubia a potrubné rozvody“ si však vyžadujú špeciálne požiadavky na proces skúšania, identifikácie a verifikácie vyrábaných rúr.

Spracovanie odpadov a environmentálne aspekty výroby ocele

Oblasť spracovania a ďalšieho využitia odpadov z výroby ocele je ďalšou oblasťou, ktorej sa dlhodobo venujeme už od svojho vzniku. Hľadanie možností spracovania rafinačnej trosky z panvovej pece a jej zhodnotenia vyústilo do spolupráce s luxemburskou spoločnosťou Carmeuse, ktorá vykonala množstvo analýz trosky so zámerom pripraviť projekt jej využitia v stavebníctve v omietkových materiáloch. Hoci sa uvedený projekt nakoniec nerealizoval, podarilo sa nám získať cenné poznatky o priebehu „zrenia“ trosky, na čo sme využili unikátny systém časozberných snímok a termočlánkového záznamu teploty pod zrejúcou haldou.

V environmentálnej oblasti ešte ostaneme. Okrem spracovania odpadov sme značné úsilie venovali aktivitám, ktoré Železiarne Podbrezová bezpečne etablujú na trhu so „zelenou oceľou“. Spomínané aktivity môžeme rozdeliť do dvoch oblastí: náhrada fosílnych uhlíkonosných materiálov pre výrobu ocele v EOP alternatívnymi materiálmi na báze obnoviteľných zdrojov uhlíka a revízia a výpočet uhlíkovej stopy výroby ocele a oceľových rúr podľa relevantných metodík (CFP, Scope 1-2-3).

Sme angažovaní v procese náhrady kusového antracitového uhlia ako nauhličovacieho činidla ocele v EOP nefosílnou, biouhľovou alternatívou. Oba spomínané materiály významne znižujú hodnotu merných emisií CO2 a ďalej tak znižujú už beztak nízku uhlíkovú stopu z výroby ocele v ŽP a.s. vďaka samotnej technológii výroby (EOP) a tiež priaznivému energetickému mixu SR (výroba elektrickej energie prevažne z jadra a vody).

Žiaruvzdorné materiály

V oblasti životnosti a spoľahlivosti keramických materiálov používaných pri výrobe a odlievaní ocele sa dlhodobo zameriavame na zvýšenie limitu životnosti kľúčových komponentov plynulého odlievania ocele – ponorných trubíc a výmurovky hubice medzipanvy. Výsledky dlhodobého výskumu preukázali dostatočnú rezervu oboch komponentov na ďalšie zvyšovanie sekvenčnosti a tým aj produktivity celej výrobnej prevádzkarne. Popri ZPO bol výskum v ostatných rokoch venovaný aj modernizácii technológie výroby stredového veka EOP na princípe monolitického telesa zo žiaruvzdorného betónu.

Súčasnosť a budúcnosť našej spoločnosti

Z firmy s piatimi zamestnancami sme „vyrástli“ na spoločnosť, ktorá ich má 17, z toho 12 s vedeckou kvalifikáciou PhD. Výskumná práca prináša vysokú mieru neistoty, pochybností a slepých uličiek, ktorá je s prácou výskumníka vždy spojená. Zároveň si vyžaduje vysokú mieru tvorivosti, invenčnosti, schopnosti nachádzať nové riešenia, jazykovú výbavu na komunikáciu so zahraničnými pracoviskami a schopnosť sledovať a extrahovať užitočné poznatky z celého sveta. Ďalšie budovanie nášho pracoviska bude preto aj naďalej stáť a padať na dostatku kvalitných ľudí. Urobíme všetko preto, aby sme tento náš najcennejší kapitál naďalej rozvíjali k dobru Železiarní Podbrezová i celej ŽP Group.

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa