ODPADY


Zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov prevádzkované spoločnosťou Železiarne Podbrezová

Zverejnenie platných rozhodnutí a podmienok preberania odpadov v zmysle § 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Platné rozhodnutia:

  • zariadenie na zhodnocovanie odpadov Šrotové pole Piesok

súhlas na prevádzkovanie zariadeniaŠrotové pole Piesok.pdf


súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
Prevádzkový poriadok ŠPP.pdf  • zariadenie na zhodnocovanie odpadov Prevádzkareň oceliareň

súhlas na prevádzkovanie zariadenia a vydanie prevádzkového poriadku je súčasťou integrovaného povolenia - www.sizp.sk (vľavo položka IPKZ - Integrované povolenia - Vydané integrované povolenia)

  • zariadenie na zneškodňovanie odpadov Izolovaná kazeta

súhlas na prevádzkovanie zariadenia a vydanie prevádzkového poriadku
Izolovaná kazeta.pdf

Poznámka: V zariadení na zneškodňovanie odpadov Izolovaná kazeta, t.j. na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, sú zneškodňované iba odpady z produkcie Železiarní Podbrezová a.s.


2. Podmienky preberania odpadov do zariadení:

Všeobecné podmienky preberania odpadov do zariadení sú uvedené v právnych predpisoch pre oblasť odpadového hospodárstva, špecifické podmienky preberania odpadov do zariadení sú uvedené v platných rozhodnutiach.Distribútor pneumatík

Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečujú bezplatný spätný zber odpadových pneumatík.