Audity sú nevyhnutnou súčasťou kvality nielen v ŽP a.s., ale aj v spoločnosti Tom-Ferr – člen ŽP Group

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) kladie veľký dôraz na kvalitu a aj preto sú audity v našej spoločnosti vykonávané pravidelne.

Audit je systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania objektívnych dôkazov a ich následného vyhodnotenia. Cieľom je určiť mieru, v akej sa plnia kritériá auditu. V ŽP a.s. sú vykonávané nielen interné, ale aj externé audity, tzv. audity druhou či treťou stranou. Audity druhou stranou vykonávajú strany, ktoré majú s našou spoločnosťou nejaký vzťah, napríklad zákazníci alebo iné autority v ich mene. Audity treťou stranou realizujú nezávislé audítorské organizácie alebo vládne agentúry.

V prípade externých audítorov sú nároky na ich kvalifikáciu vysoké a ich vedomosti sú preverované náročnými skúškami. Naši interní audítori tiež musia absolvovať skúšky a v prípade úspešného absolvovania dostanú osvedčenie interného audítora podľa príslušnej normy. V ŽP a.s. je vypracovaný Program auditu systému manažérstva kvality pre každý rok a tento program je schválený generálnym riaditeľom ŽP a.s.

Desiatky auditov ročne

V roku 2023 bolo v ŽP a.s. vykonaných v oblasti kvality sedem externých auditov od certifikačných spoločností, štyri od našich zákazníkov, 22 interných auditov systému a procesu a 48 auditov výrobku.

Medzi najvýznamnejšie audity našej spoločnosti patria štandardy:


ISO 9001
IATF 16949
DIEX – 12X1MF
API SPEC Q1
ISO 14001 : 2015
EN ISO 45001

Tom-Ferr záruka vysokokvalitných automobilových produktov

Spoločnosť TOM-FERR, ktorá je súčasťou našej skupiny od roku 2019, s profilom výroby a spracovania rúr a komponentov, zohráva významnú úlohu na maďarskom trhu od roku 1994. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Budapešti. Spoločnosť vstúpila do automobilového priemyslu v roku 2012, s certifikáciou normy IATF 16949 (predtým ISO/TS 16949), čo je norma riadenia kvality špeciálne vyvinutá pre automobilový priemysel.

Norma IATF 16949 vychádza z ISO 9001, ale zahŕňa dodatočné požiadavky špecifické pre automobilový priemysel na zabezpečenie najvyššej úrovne kvality a bezpečnosti automobilových produktov. IATF 16949 kladie veľký dôraz na neustále zlepšovanie, riadenie rizík a prevenciu defektov v celom automobilovom dodávateľskom reťazci.

Cieľom normy je zvýšiť spokojnosť zákazníkov dôsledným plnením alebo prekračovaním požiadaviek a očakávaní zákazníkov. Zahŕňa širokú škálu procesov a činností, vrátane dizajnu a vývoja výroby a servisu automobilových produktov.

Potvrdzuje záväzok vyrábať vysokokvalitné automobilové produkty a udržiavať najvyššie štandardy riadenia kvality. Auditované technologické portfólio spoločnosti Tom-Ferr v počiatočných fázach zahŕňalo rezanie, ohýbanie a lisovanie. S nárastom dopytu zákazníkov z automobilového priemyslu bolo portfólio rozšírené o laserové rezanie a CNC obrábanie. Pre potreby automobilového priemyslu je nevyhnutné vybudovať dobre vybavené meracie laboratórium a zamestnať vysokokvalifikovaný metrologický personál, ktorý zabezpečuje neustálu kontrolu výrobkov prostredníctvom meraní na 3D meracích strojoch a záznamom dát integrovaným do ERP systému. Kvôli spokojnosti našich zákazníkov sa rozbehlo niekoľko nových projektov.

Aby sme zareagovali na trhové trendy a očakávania našich zákazníkov, začali sme v roku 2019 vyrábať oceľové rúry na vysoko automatizovanom HF zváracom zariadení. Zariadenie umožňuje výrobu priemeru od 19 do 89 mm, hrúbkou steny od 0,8 do 5 mm s pevnosťou DP600. Kapacita zariadenia je 10 000 ton ročne.

Pre zaistenie úspechu a získavanie zákaziek z odvetvia automobilového priemyslu sme toto zariadenie integrovali do systému IATF už v roku 2022. V roku 2023 sme ďalej napĺňali potreby zákazníkov integráciou ISO 14001 a ISO 45001 popri štandarde IATF.

Článok napísal:

Petra Szczepaniaková
Oddelenie marketingu
szczepaniakova.petra@zelpo.sk

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa