Informácie o prevencii závažných priemyselných havárií

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ podľa § 15 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov a adresa podniku

Názov: Železiarne Podbrezová a.s., časť Starý závod
Adresa: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa

Obchodné meno: Železiarne Podbrezová a.s.
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Oznámenie o zaradení podniku

Na základe výsledkov kategorizácie dňa 25. 09. 2008 podľa zákona č. 261/2002 Z. z. a jej aktualizácie dňa 26. 10. 2015 v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. je Starý závod Železiarní Podbrezová a.s. zaradený do kategórie A. Železiarne Podbrezová a.s. zaslali aktualizované oznámenie o zaradení podniku Okresnému úradu Banská Bystrica dňa 28. 10. 2015.

Poznámka: Aktualizované oznámenie bolo na základe výzvy doplnené dňa 20. 04. 2016 a vo forme zmeny I. oznámenia o zaradení podniku bolo zaslané Okresnému úradu Banská Bystrica dňa 06. 05. 2016.

Činnosť podniku

Výroba a predaj oceľových kontizliatkov, bezšvíkových rúr valcovaných za tepla, presných bezšvíkových rúr ťahaných za studena, presných kalibrovaných rúr, navarovacích rúrových tvaroviek, hydraulických rúr a iných výrobkov z rúr. Výroba náradia pre hutnícke činnosti.

Nebezpečné látky prítomné v podniku

Nebezpečná látkaFyzikálna a požiarna charakteristika
KyslíkOxidujúci plyn
Skvapalnené, mimoriadne
horľavé plyny a zemný plyn
Mimoriadne horľavý plyn
AcetylénMimoriadne horľavý plyn
Ropné produktyHorľavá kvapalina

Spôsob varovania verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou a jej vhodné správanie, ak ide o závažnú priemyselnú haváriu

Jednotný postup hlásenia, evidencie, registrácie a vyšetrovania príčin vzniku nežiaducich mimoriadnych udalostí v ŽP a.s. definuje podniková smernica, ktorá stanovuje povinnosti a zodpovednosti zamestnancov pri vzniku poruchy alebo havárie technologického zariadenia a vzniku požiarov ako aj všetkých druhov pracovných úrazov, vrátane informovania príslušných orgánov štátnej správy, iných organizácií a verejnosti.

Vhodné správanie verejnosti pri úniku nebezpečných látok:

  • pokoj a rozvaha, nepodľahnúť panike,
  • dodržiavať pokyny polície, záchrannej zdravotnej služby, hasičského a záchranného zboru a civilnej ochrany,
  • opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra a čo najskôr.

Dátum poslednej kontroly podniku

Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 128/2015 Z. z. vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany vôd v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy v dňoch 23. 02. 2023 až 18. 05. 2023.

Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie

Podrobnejšie informácie je možné získať:

  • informácie o prítomnosti a klasifikácii nebezpečných látok vrátane Programu prevencie závažných priemyselných havárií u prevádzkovateľa, odbor bezpečnosti a životného prostredia tel.: 048 645 5900, e-mail: fasko@zelpo.sk,
  • na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  • na Ministerstve životného prostredia SR.

Ministerstvo prevádzkuje, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií.

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa