OCHRANA OVZDUŠIA


Informácia o výsledkoch oprávnených meraní údajov o dodržaní emisných limitov

Informácia o výsledkoch oprávnených meraní (2021-07).pdf
Poznámka: Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania. Správy o oprávnených meraniach emisií v listinnej podobe sú v Železiarňach Podbrezová a.s. uložené na odbore bezpečnosti a životného prostredia.