Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií

VYHLÁSENIE akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová k látkam zahrnutým v Kandidátskom zozname podľa Nariadenia ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH):

Železiarne Podbrezová a.s., ako výrobca a dodávateľ oceľových rúr a rúrových polotovarov, zodpovedne vníma svoje postavenie v rámci európskej chemickej legislatívy REACH.

V zmysle článku 59 nariadenia REACH bol dňa 28. októbra 2008 zverejnený Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC – Substances of Very High Concern), ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Aktuálny Kandidátsky zoznam nájdete na webovej stránke: https://echa.europa.eu/sk/candidate-list-table

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že podľa našich súčasných vedomostí výrobky Železiarní Podbrezová a.s. neobsahujú ani jednu látku uvedenú na Kandidátskom zozname, zodpovedajú nariadeniu REACH a sú bezpečné tak pre životné prostredie ako aj pre ľudské zdravie.

Zároveň deklarujeme svoj záväzok sledovania aktualizácie Kandidátskeho zoznamu a plnenia povinnosti informovať o koncentrácii týchto veľmi nebezpečných látok nad 0,1 % v ktoromkoľvek našom výrobku.

Júl, 2024

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa