Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií

VYHLÁSENIE
akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová
k látkam zahrnutým v Kandidátskom zozname podľa Nariadenia ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
,
Železiarne Podbrezová a.s., ako výrobca a dodávateľ oceľových rúr a rúrových polotovarov, zodpovedne vníma svoje postavenie v rámci európskej chemickej legislatívy REACH.
,
V zmysle článku 59 nariadenia REACH bol dňa 28. októbra 2008 zverejnený Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC – Substances of Very High Concern), ktorý je pravidelne aktualizovaný.
,.
Aktuálny Kandidátsky zoznam nájdete na webovej stránke:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

.
Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že podľa našich súčasných vedomostí výrobky Železiarní Podbrezová a.s. neobsahujú ani jednu látku uvedenú na Kandidátskom zozname, zodpovedajú nariadeniu REACH a sú bezpečné tak pre životné prostredie ako aj pre ľudské zdravie.
.
Zároveň deklarujeme svoj záväzok sledovania aktualizácie Kandidátskeho zoznamu a plnenia povinnosti informovať o koncentrácii týchto veľmi nebezpečných látok nad 0,1 % v ktoromkoľvek našom výrobku.

Jún, 2020