Skúšky mechanických a technologických vlastnosti rúr

Výber skúšok sa riadi príslušnými normami, ktoré platia pre jednotlivé výrobky a voliteľnými požiadavkami zákazníka. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky skúšok sa vzťahujú na vzorky odoberané v pozdĺžnom smere.

Skúšky mechanických vlastností rúr


Skúška ťahom pri teplote okolia podľa noriem EN ISO 6892-1, ASTM A370, ASTM E8, GOST 10006
Zisťované hodnoty (v závislosti od stanovených podmienok):
Horná medza klzu ReH alebo zmluvné medze klzu (Rp0,2, Rt0,5,...)
Pevnosť v ťahu Rm (MPa)
Ťažnosť (predĺženie) pri pretrhnutí (%)
Kontrakcia (%)

Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (voliteľná)
Zisťované hodnoty:
Zmluvná medza sklzu Rp0,2 pri danej teplote (MPa)
EN 10002-5, DIN 50 145, ČSN/STN 42 0312

vzorka na skúšku ťahom pri teplote okolia


vzorka na skúšku ťahom pri teplote okolia
vzorka na skúšku ťahom pri teplote okolia


Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (voliteľná požiadavka zákazníka) podľa noriem
EN ISO 6892-2, ASTM E21, GOST 19040
Zisťované hodnoty (v závislosti od stanovených podmienok):
Zmluvná medza sklzu Rp0,2 alebo Rt0,5 pri danej teplote (MPa)
Pevnosť v ťahu Rm (MPa)
Ťažnosť (predĺženie) pri pretrhnutí (%)
Kontrakcia (%)


Skúšky tvrdosti podľa noriem EN ISO 6508-1, ASTM E 18, EN ISO 6506-1,
ASTM E 10, GOST 9012, EN ISO 6507-1, ASTM E92, ASTM A370
Zisťované hodnoty:
V závislosti od použitých skúšobných metód: Rockwell, Brinell alebo Vickers.


skúška tvrdosti
skúška tvrdostiSkúška rázom v ohybe pri teplote okolia, resp. pri nízkej teplote podľa noriem
ISO 148-1, GOST 9454, ASTM E23 a ASTM A370.
Možnosť vykonania skúšky závisí od rozmerov rúr.
Zisťované hodnoty:
Jednotlivé a priemerné hodnoty nárazovej práce KV (J).

skúška rázom v ohybe

skúška rázom v ohybe


Skúšky tečenia (creep) podľa noriem EN ISO 204, ASTM E139
Skúšky tečenia nie sú predmetom preberania rúr, ocele sú skúšané dlhodobo pri overovaní technológie výroby.
Zisťované hodnoty:
Medza tečenia RT(t/A/T) je napätie, ktoré za dobu t pri teplote T spôsobí A (%) stredného trvalého pomerného predĺženia meranej dĺžky skúšobnej tyče. Napr. A =1 % za 10 000 hodín pri 500°C - RT 10 000/1/500 = 70 MPa.
skúška tečenia
skúška tečenia

Medza pevnosti pri tečení RmT(t/T) je napätie, pri ktorého trvalom pôsobení pri teplote T je stredná doba do lomu t. Napr. napätie 100 MPa spôsobí pri teplote 600°C za 10 000 hodín lom súčiastky - RmT 10 000/600 = 100 MPa. Údaje sú uvádzané v prílohách noriem a môžu byť použité pre výpočty. V súčasnosti sa v praxi používa druhá hodnota a pre pevnostné výpočty sa porovnáva v podcreepovej oblasti s medzou klzu za vyšších teplôt. Používa sa vždy nižšia hodnota.

Skúšky únavy kovov – nie sú zahrnuté do TDP pre dodávky rúr.
Skúšky technologických vlastností rúr


Skúška ohybom podľa noriem EN ISO 8491, ASTM A53, ASTM A106, GOST 3728
Skúškou sa preveruje schopnosť plastickej deformácie kovových rúr s kruhovým prierezom. Rúra sa ohýba okolo kladky s určeným polomerom až do predpísaného uhla. Pri skúške na skúšaných rúrach nesmú vzniknúť viditeľné trhliny. Skúšajú sa rúry s priemerom do 60,3 mm.

skúška ohybom
skúška ohybom


Skúška stlačením podľa noriem EN ISO 8492, ASTM A450, ASTM A530, ASTM A999, ASTM A1016, GOST 8695
Vzorka sa stláča medzi oceľovými platňami až kým vzdialenosť medzi nimi nedosiahne hodnotu H predpísanú normou. Táto závisí od ocele, konštanty tvárnenia C a rozmerov rúry.
Po skončení skúšky nesmú byť na vzorke viditeľné trhliny a praskliny.

skúška stlačením
skúška stlačením


Skúška rozširovaním podľa noriem EN ISO 8493, ASTM A 450, ASTM A1016, GOST 8694
Do vzorky sa vtláča kužeľovitý tŕň až kým percentuálne rozšírenie vonkajšieho, resp. vnútorného priemeru nedosiahne hodnoty uvedené v príslušnej norme. Po skúšaní nesmú byť na vzorke viditeľné trhliny a praskliny. Skúška sa robí do priemeru 150 mm a hrúbky steny 10 mm.

skúška rozširovaním
skúška rozširovanímSkúška lemovaním podľa noriem EN ISO 8494, ASTM A 450, ASTM A1016
Koniec vzorky sa tvaruje do lemu, ktorý leží v rovine kolmej na os rúry,až sa dosiahne hodnota vonkajšieho priemeru lemu, ktorá je určená v príslušnej norme.


Skúška lemovaním
skúška lemovanímSkúška rozširovaním prstenca podľa normy EN ISO 8495
Skúšobný prstenec sa rozširuje tŕňom až do lomu. Na povrchu okrem miesta lomu nesmú byť viditeľné trhliny a praskliny.


skúška rozširovaním prstenca
skúška rozširovaním prstenca