Skúšky mechanických a technologických vlastnosti rúr

Výber skúšok sa riadi príslušnými normami, ktoré platia pre jednotlivé výrobky. Hodnoty platia pre rozmery a stav materiálu uvedený v normách. Pokiaľ nie je uvedené inak, skúšky sa vzťahujú na vzorky odobrané pozdľžne.

Skúšky mechanických vlastností rúr

Skúška ťahom pri teplote okolia
Zisťované hodnoty:
Horná medza klzu ReH alebo 0,2% zmluvná medza Rp0,2 (MPa)
Pevnosť v ťahu Rm (MPa)
Ťažnosť (predľženie) pri pretrhnutí Amin. (%)
EN 10002-1 je nahradená normou EN ISO 6892-1, DIN 50 145, ČSN/STN 42 0310, ASTM A370 a normy TDP

Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (voliteľná)
Zisťované hodnoty:
Zmluvná medza sklzu Rp0,2 pri danej teplote (MPa)
EN 10002-5, DIN 50 145, ČSN/STN 42 0312

Skúška ťahom
skúška ťahom


Skúšky tvrdosti (voliteľné, po dohode podľa požiadaviek a možností)
Zisťované hodnoty:
Hodnoty tvrdosti podľa jednotlivých použitých (možných) metód. Možnosť stanoviť približnú hodnotu medze pevnosti prepočítaním z hodnoty tvrdosti.
Brinell : EN 10003, EN ISO 6506, DIN 50 351, ČSN 42 0371, ASTM E 10
Rockwell : EN 10004, EN ISO 6508, DIN 50 103, ASTM E 18
Vickers : EN ISO 6507, DIN 50 133, ASTM E 92, ASTM E 384
DIN 50 150 obsahuje tabuľky s informatívnym prepočtom “tvrdosť - pevnosť v ťahu Rm”.


skúška tvrdosti
skúška tvrdostiSkúška rázom v ohybe pri teplote 20°C
Skúška rázom v ohybe pri nízkych teplotách
Možnosť vykonania skúšky závisí od rozmerov rúr.
Zisťované hodnoty:
Minimálna priemerná hodnota nárazovej práce KV (J).
EN 10045-1, DIN 50 115, ČSN/STN 42 0381, ASTM A370 (ASME SA 370)

Skúška rázom

skúška rázom v ohybe


Skúšky tečenia (creep) – nie sú predmetom preberania rúr, ocele sú skúšané dlhodobo pri overovaní technológie výroby.
Zisťované hodnoty:
Medza tečenia RT(t/A/T) je napätie, ktoré za dobu t pri teplote T spôsobí A (%) stredného trvalého pomerného predľženia meranej dľžky skúšobnej tyče. Napr. A =1 % za 10 000 hodín pri 500°C - RT 10 000/1/500 = 70 MPa.

Skúšky tečenia (creep)
skúška tečenia

Medza pevnosti pri tečení RmT(t/T) je napätie, pri ktorého trvalom pôsobení pri teplote T je stredná doba do lomu t. Napr. napätie 100 MPa spôsobí pri teplote 600°C za 10 000 hodín lom súčiastky - RmT 10 000/600 = 100 MPa. Údaje sú uvádzané v prílohách noriem a môžu byť použité pre výpočty. V súčasnosti sa v praxi používa druhá hodnota a pre pevnostné výpočty sa porovnáva v podcreepovej oblasti s medzou sklzu za vyšších teplôt. Používa sa vždy nižšia hodnota.

EN 10291 +Bbl 1, ČSN/STN 42 0351 (42 0302), ASTM E139

Skúšky únavy kovov – nie sú zahrnuté do TDP pre dodávky rúr.
Skúšky technologických vlastností rúr


Skúška ohybom

Skúškou sa preveruje schopnosť plastickej deformácie u kovových rúr s kruhovým prierezom. Rúra sa ohýba okolo kladky s určeným polomerom až do predpísaného uhla. Pritom nesmú vzniknúť viditeľné trhliny.Skúšajú sa rúry s priemerom do 65 mm. EN 10232 je nahradená normou EN ISO 8491,ČSN 42 0415.3, ASTM A370 (A 2,A 2.5)

skúška ohybom
skúška ohybom


Skúška stlačením
Vzorka sa stláča medzi doskami až kým vzdialenosť medzi nimi nedosiahne hodnotu H predpísanú normou. Táto závisí od ocele,konštanty tvárnenia C a rozmerov rúry.
Po skončení skúšky nesmú byť na vzorke viditeľné trhliny a praskliny.
EN 10 233 je nahradená normou EN ISO 8492, DIN 50 136, ČSN 42 0415.4,ASTM A370
(ASME SA 370) a normy TDP
Skúška sa robí do priemeru 600 mm a s hrúbkou steny menšou ako 15% D.

skúška stlačením
skúška stlačením


Skúška rozširovaním
Do vzorky sa vtláča 60°kuželovitý tŕň, až kým percentuálne rozšírenie vonkajšieho priemeru dosiahne hodnoty uvedené v norme. Po skúšaní nesmú byť na vzorke viditeľné trhliny a praskliny.
EN 10234 je nahradená normou EN ISO 8493, DIN 50 135, ČSN/STN 42 0415.5, ASTM A370 (ASME SA 370) a normy TDP.
Skúška sa robí do priemeru 150 mm a hrúbky steny 10 mm.

skúška rozširovaním
skúška rozširovanímSkúška lemovaním
Koniec vzorky sa tvaruje do lemu, ktorý leží v rovine kolmej na os rúry,až sa dosiahne hodnota vonkajšieho priemeru lemu, ktorá je určená v norme výrobku. EN 10235 je nahradená normou EN ISO 8494, DIN 50 139, ČSN/STN 42 0415.6, ASTM A370 (ASME SA 370) a normy TDP. Rozmery rúr: D do 150 mm, T do 10 mm.


Skúška lemovaním
skúška lemovanímSkúška rozširovaním prstenca (krúžková skúška)
Skúšobný prstenec sa rozširuje tŕňom až do lomu. Na povrchu okrem miesta lomu nesmú byť viditeľné trhliny a praskliny.
EN 10236 je nahradená normou EN ISO 8495, DIN 50 137,ČSN/STN 42 0415.7
Rozmery rúr: D = 18 – 150 mm, T = 2 – 16 mm.

Ťahová skúška prstenca
Skúšobný prstenec sa zavesí na dva kruhové valce (čapy). Osi čapov sú rovnobežné a čapy sú vzájomne pohyblivé. Čapy sa pohybujú od seba,čím zaťažujú prstenec v priečnom smere k jeho osi, až nastane lom. Mimo oblasti lomu by sa nemali nikde vyskytovať trhliny.
Skúška sa robí na rúrach s vonkajším priemerom nad 150 mm, s vnútorným priemerom nad 100 mm a s hrúbkou steny do 40 mm. EN 10237 je nahradená normou EN ISO 8496,DIN 50 138.

Ťahová skúška prstenca
ťahová skúška prstencaIné prídavné technologické skúšky

Skúška pechovaním
Skúšobný prstenec je umiestnený kolmo na podložku a je stláčaný (pechovaný) na hodnotu predpísanú výrobkovou normou.

Reverzná skúška stlačením
Používa sa pri elektricky zváraných rúrach. Vzorka je polkruhová (180°) a zvar je umiestnený na vrchole polkruhu.Vzorka sa stláča do
roviny.

Skúška zvaru ohybom
Používa sa zistenie plasticity tavného zvaru.

ISO 377
Oceľ a oceľové výrobky - Miesto odberu a príprava vzoriek a skúšobných telies pre mechanické skúšky