Druhy skúšania a dokumentácia

Skúšaním rúr sa dokazuje, že vlastnosti rúr sú zhodné s požiadavkami objednávky a príslušných noriem.

Proces sa delí na tri časti:
- stanovenie druhu skúšania (EN 10021, EN 10204)
- stanovenie druhu dokumentu kontroly (EN 10204)
- výber jednotlivých skúšok (konkrétne TDP)

Jednotlivé časti sú prepojené a nie je možná ich ľubovoľná kombinácia. Vlastné skúšanie stanovujú normy TDP pre jednotlivé druhy rúr.

Nešpecifikované skúšanie

- obsahuje len povinné skúšky podľa príslušnej normy
- skúšobné vzorky nemusia pochádzať z vlastnej dodávky
- skúšobňa nemusí byť nezávislá na úpravni rúr

Špecifikované skúšanie

- okrem povinných skúšok obsahuje ďalšie voliteľné skúšky
- vzorky rúr sú z dodávky, ich počet stanovuje norma
- skúšobňa musí byť nezávislá na úpravni rúr

Skúšky

- povinné podľa jednotlivých noriem TDP
- voliteľné dohodnuté pri objednávaní rúr z výberu podľa normy

Kvalita - TR 1, TR 2 závisí od:
- chemického zloženia (obsah Al)
- hodnoty mechanických vlastností (skúška rázom v ohybe)
- druh skúšania rúr (špecifikované a neššpecifikované skúšanie)

Skúšobná kategória 1 a 2 závisí od:
- ustanovení normy
- chemického zloženia (uhlíkové a legované ocele)
- možnej voľby pri objednávaní rúr (pri C oceliach)

Kategórie sa líšia od seba hlavne požiadavkou na nedeštruktívnu kontrolu rúr a prípadne výberom voliteľných skúšok.

Dokumenty o skúšaní

Prehľad druhov atestov podľa EN 10204 v závislosti od druhu skúšania:

Nešpecifikované skúšanie
- závodné potvrdenie (potvrdenie od výrobcu, bez výsledkov skúšok)
- závodný atest (potvrdenie od výrobcu, výsledky skúšok na základe nešpecifikovaného skúšania)

Špecifikované skúšanie
- závodný skúšobný atest, výsledky skúšok na základe špecifikovaného skúšania. Vystavuje sa pri tomto druhu skúšania vtedy, ak výrobca nemá nezávislú skúšobňu. Ak je skúšobňa nezávislá, musí sa miesto tohto atestu vystaviť atest 3.1.B.
- Preberací skúšobný atest 3.1.A
- Preberací skúšobný atest 3.1.B
- Preberací skúšobný atest 3.1.C
- Preberací skúšobný atest 3.2

Vlastné skúšky sa delia na skupiny

- hodnota chemického zloženia ocele : tavby, výrobku
- kontrola rozmerov
- mechanické vlastnosti: ťah, tvrdosť, skúška rázom v ohybe
- technologické skúšky: stlačením, rozširovaním, lemovaním, ohybom, krúžková skúška
- nepriepustnosť: pretlak, nedeštruktívne metódy
- nedeštruktívne skúšky (vírivé prúdy, rozptylové toky, ultrazvuk): pozdĺžne vady, priečne vady, dvojitosti
- ďalšie skúšky (metalografia, odolnosť voči korózii a pod.)