Druhy skúšania a dokumentácia

Druhy dokumentov kontroly

Dokumenty kontroly sú vystavované najmä v súlade s normou EN 10204, prípadne ISO 10474.

Dokumenty kontroly vystavované na základe nešpecifickej kontroly

Vyhlásenie o zhode s objednávkou 2.1,
v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodané výrobky zodpovedajú dohodám pri objednávke, bez údajov o skúšobných výsledkoch.

Protokol o skúške 2.2,
v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodávané výrobky zodpovedajú dohodám pri objednávke, s údajmi o skúšobných výsledkoch; vystavuje sa na základe nešpecifickej kontroly.

Dokumenty kontroly vystavované na základe špecifickej kontroly

Inšpekčný certifikát 3.1,
vydaný od výrobného útvaru výrobcu nezávislým oddelením a potvrdený k tomu určeným oprávneným zástupcom kontroly nezávislým od výrobného útvaru výrobcu, ktorý je vydaný na základe skúšok, ktoré boli vykonané podľa zodpovedajúcich, v objednávke uvedených technických dodacích predpisov alebo podľa úradných predpisov a príslušných technických pravidiel; vystavuje sa na základe špecifickej kontroly.

Inšpekčný certifikát 3.2,
potvrdený k tomu určeným oprávneným zástupcom kontroly nezávislým od výrobného útvaru výrobcu a oprávneným zástupcom zákazníka, vystaveným v súlade s požiadavkami objednávky, s uvedením výsledkov skúšok vykonaných na základe špecifickej kontroly.

Druhy kontrol

Nešpecifická kontrola,
kontrola vykonávaná výrobcom jeho zvyčajnými postupmi na zistenie, či výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v objednávke, kontrolované výrobky nemusia byť súčasťou dodávky.

Špecifická kontrola,
kontrola vykonávaná výrobcom podľa príslušnej špecifikácie výrobku na zistenie, či výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v objednávke, skúšky musia byť vykonané na dodávaných výrobkoch alebo na výrobkoch skúšobnej jednotky, ktoré sú súčasťou dodávky.

Skúšky

Skúšaním rúr sa dokazuje, že vlastnosti rúr sú zhodné s požiadavkami objednávky, príslušných noriem a špecifikácií zákazníka. Skúšky môžu byť:

 • povinné skúšky vyplývajúce z požiadaviek jednotlivých noriem a špecifikácií zákazníka,
 • voliteľné skúšky dohodnuté pri objednávaní rúr výberom z ponuky voliteľných skúšok jednotlivých noriem,
 • zvláštne požiadavky zákazníka na vykonanie skúšok (nad rámec povinných a voliteľných skúšok jednotlivých noriem a špecifikácií zákazníka)

Druhy skúšok

 • kontrola chemického zloženia ocele (analýza tavby, analýza hotového výrobku)
 • mechanické skúšky: ťah, tvrdosť, skúška rázom v ohybe
 • technologické skúšky: stlačením, rozširovaním, lemovaním, rozširovaním prstenca, ohybom
 • nepriepustnosť: vodný tlak, nedeštruktívne metódy
 • nedeštruktívne skúšky (vírivé prúdy, rozptylové toky, ultrazvuk): pozdĺžne chyby, priečne chyby, dvojitosti
 • kontrola rozmerov
 • vizuálna kontrola
 • ďalšie skúšky (metalografia, skúšky tečenia kovov,…)

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa