Valcovňa bezšvíkových rúr má 45 rokov

Valcovňa bezšvíkových rúr má 45 rokov

Tento rok si pripomíname 45. výročie od slávnostného spustenia valcovne rúr v Podbrezovej. Za skoro polstoročie prešla niekoľkými významnými zmenami nielen v oblasti modernizácie, ale aj zmenami výrobného sortimentu.

Ak by sme šli do histórie ešte ďalej zistíme, že podbrezovské železiarne už v roku 1883, ako prvé v rakúsko-uhorskej monarchii, zriadili rúrovňu na výrobu valcovaných rúr. V našom výrobnom procese pretrváva výroba rúr v rôznych sortimentoch od uvedeného obdobia bez prerušenia až dodnes. Je preto logické, že fabrika sa v každom historickom období v rozvojových programoch zaoberala predovšetkým otázkou zdokonaľovania technológie a modernizáciou výroby rúr.

Za 45 rokov prešla valcovňa mnohými významnými zmenami, súvisiacimi s vyrábaným sortimentom, štruktúrou výroby, inováciou a modernizáciami technologických zariadení a riadiacimi systémami. Vďaka realizácii týchto zmien sa dnes valcovacia trať na výrobu bezšvíkových rúr za tepla svojou úrovňou radí medzi popredné valcovne vo svete.

V prvých rokoch po spustení výroby bol podiel rúr pre ďalšie spracovanie ťahaním až 70 percent. Zo zostávajúcich 30 percent realizácie tvoril export len šesť percent. Približne desať rokov po uvedení do prevádzky nastal zásadný obrat v štruktúre produkcie. Podiel lúp klesol na súčasných 35 percent a výrazne vzrástol podiel exportu, ktorý dnes tvorí až 96 percent predaja valcovaných rúr. Výrazné zvýšenie podielu exportu si vyžiadalo investície do nových finalizačných zariadení ako rovnanie rúr, tlakovanie, farebné značenie a razenie rúr, konzervovanie povrchu rúr UV lakom pre zámorskú prepravu, geometrické balenie rúr do šesťhranu.

Stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu vyústili do ďalších modernizačných akcií. V roku 1995 bolo zavedenie výroby rúr v takzvanom malom programe, čo umožnilo rozšíriť sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov priemeru 21,3 až 30 mm. V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou riadenia procesu valcovania rúr v ťahovej redukovni, ktorá umožnila zvýšenie rozmerovej presnosti a tým aj významné zvýšenie konkurencieschopnosti na svetovom trhu. V tom istom roku bol zavedený nový riadiaci systém ohrevu vsádzky v karuselovej peci, umožňujúci zrovnomernenie ohrevu po priereze vsádzky a zníženie spotreby zemného plynu. Pre ďalšiu úsporu zemného plynu sa pristúpilo k zmene konštrukcie stropu karuselovej pece z klenby na rovný strop. Zároveň sa začala nahrádzať zastaralá tehlová výmurovka pece na modernú výmurovku tvorenú žiarobetónovými prefabrikátmi.

Neustále sa zlepšujúci výrobný proces

Rozvojové zámery našej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa upriamujú na výrobky s vyššou pridanou hodnotou ako sú legované kotlové rúry či rúry pre automobilový priemysel. Tieto zámery vyúsťovali do ďalších investícií.

Výrazný posun technickej úrovne v oblasti ohrevu lúp pred redukovaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. Použitie moderného systému regeneračných pulzných horákov, zmena žiaruvzdorného materiálu a zmena geometrie pracovného priestoru pece umožňuje rýchlu reakciu na požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie spotreby zemného plynu až o 25 percent a rovnomernejší ohrev lúp.

Okrem spomenutých investičných akcií bol v tomto období zrealizovaný celý rad organizačných a technických opatrení zameraných na zvýšenie výkonu, hospodárnosti a kvality výrobkov a taktiež na udržanie technologického zariadenia na požadovanej úrovni. Technológovia valcovne bezšvíkových rúr zásadne prerobili kalibráciu valcov pretlačovacej stolice a prerobili sádzací plán, čím dochádza k optimalizácii toku tvárneného materiálu počas valcovania na tŕňovej tyči.

Pretlačovacia stolica je tiež osadená stojanmi s tvrdokovovými valcami, ktorých životnosť mnohokrát prekračuje doteraz používané valce. To sme dosiahli aj novým systémom renovácie trojice valcov na jednom stojanovom mieste. Veľmi dôležitá je zmena plánovania výrobných príkazov s prioritným postupným predlžovaním dĺžky lupy a nasadzovanie tŕňových tyčí podľa dĺžky zokujnenej vrstvy.

Najvýznamnejšie obnovy technologického parku za posledné roky

• v roku 2015 bol inštalovaný riadiaci systém redukovne – CARTA a v súčasnosti je vykonávaná optimalizácia valcovacích parametrov hlavne modulu CEC, ktorý riadi dĺžku napechovaných koncov
• v decembri 2015 sme úspešne nasadili nové zariadenie na chladenie valcov redukovne
• v rokoch 2017 až 2020 bol celkovo obnovený technologický park valcovne bezšvíkových rúr od nožnice, elongátora, vstupnej časti pretlačovacej stolice, novej trojdielnej hrebeňovej tyče v pretlačovacej stolici, odvalcovacej stolice
• v roku 2020 bol zmenený spôsob delenia rúr za chladníkom modernými pílami FRAMAG
• v roku 2022 bol realizovaný tretí mazací bubon tŕňových tyčí, ktoré vychádzajú z ohrevu hneď cez mazací bubon a tým sa znižujú prestoje pri výmene sád tŕňových tyčí. Pre úsporu plynu bol vymenený rekuperátor karuselovej pece
• boli zrealizované prvé značenia rúr laserom vo valcovni bezšvíkových rúr pred konzervačnou linkou
• taktiež bola obnovená píla na rezanie a skracovanie tŕňových tyčí
• v roku 2023 sa uskutočnili, a priebežne v aktuálnom roku prebiehajú, investície na zvýšenie kvality a produktivity vyrábaných rúr v našej prevádzkarni, a to nový ultrazvuk, nové a rýchle orezávanie neskúšaných koncov a rýchle nízkonapäťové razenie na linke č. 1 LKR, nová píla Ohler č. 2, nový rotor motora pretlačovacej stolice a nový riadiaci systém elongátora valcovne bezšvíkových rúr

Zaujímavé míľniky z novodobej histórie

• 2017 – v tomto roku sme prvýkrát prekročili „magickú“ hranicu 200 000 ton vyrobených rúr
• 2017 – historicky najvyššia výroba v realizácii (na predaj), konkrétne 137 053,6 tony
• 2018 – dosiahli sme historicky najvyššiu distribučnú výrobu 208 418,5 tony vyrobených rúr
• 2018 – najvyššia nakládka – 138 530,5 tony expedovaných rúr, k tomuto číslu nám dopomohol aj novopostavený automatizovaný sklad AS3
• k 1. marcu 2024 bolo vo valcovni bezšvíkových rúr vyrobených 6 952 miliónov ton rúr (40 293 477 kusov vyvalcovaných lúp)
• k 1. marcu 2024 – predaj valcovaných rúr v realizácii bol 4 231 milióna ton
• marec 2024 – 2 721 milióna ton bolo ďalej spracovaných na presné rúry a oblúky

Autor (zdroj): Podbrezovan

Kontaktujte nás

Máte záujem o spoluprácu? Zašlite nám dopyt, prípadne si tovar objednajte priamo zo skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk

Stiahnuť príručku používateľa